top of page
LogoGEOOK.jpg

Badanie gruntu - Ostróda

Badanie gruntu poprzedza wszelkie prace związane z realizacją inwestycji budowlanej, w tym z wykonaniem projektu fundamentów. Choć w większości przypadków nie jest ono wymagane, warto jednak przeprowadzić badanie gruntu, by upewnić się, że obiektowi nie grozi np. osuwisko. Może się zdarzyć, że organ wydający pozwolenie na budowę będzie wymagał przedstawienia takiej ekspertyzy.

Badania gruntu pozwalają ocenić jego strukturę i wskazać teren o słabej nośności. Ponadto wykazują poziom wód gruntowych i określają, do jakiego stopnia może się on podnieść. Efektem analiz fizykochemicznych jest rozpoznanie gruntu, pozwalające ocenić ewentualne zagrożenia, które mogą wystąpić na danej działce, dzięki czemu inwestorzy mogą im zapobiec. Badanie gruntu pozwoli między innymi określić, czy możliwa jest budowa piwnicy (w tym celu wykonuje się odwierty). Wszelkie informacje spisane są  w dokumentacji badań podłoża gruntowego, która pomoże architektowi wykonać projekt uwzględniający specyfikę działki budowlanej.

Badanie zagęszczenia gruntu

Badanie zagęszczenia gruntu wykonywane jest w celu określenia prawidłowości jego wbudowania względem założeń projektu. W przypadku wykrycia jakichś rozbieżności pozwala na podjęcie stosowanych działań zapobiegających osiadaniu gruntu, co w dłuższej perspektywie chroni inwestora przed wysokimi kosztami. Badania zagęszczenia gruntu przeprowadzane są na dwa sposoby – metodą Proctora lub za pomocą sondy dynamicznej. Stosowane są najczęściej do oceny nasypów drogowych i kolejowych oraz podsypek pod chodniki, jednak równie dobrze nadają się do określania właściwości podłoża pod fundamenty.

Warunki gruntowe

Rozróżniamy warunki gruntowe proste, trudne i skomplikowane. Te pierwsze są bardzo korzystne, na badanym terenie nie ma ryzyka związanego z podniesieniem się wód gruntowych. Co więcej, warstwy ziemi są ułożone równolegle do terenu, a sam grunt jest nośny. Natomiast w warunkach trudnych wody gruntowe mogą się podnieść powyżej fundamentów. W tym przypadku warstwy gruntu nie są ciągłe, można tu spotkać torfy lub mady, które obniżają nośność gruntu. O warunkach skomplikowanych można mówić na obszarach, na których występują zjawiska krasowe lub zagrożonych osuwiskiem ziemi. Na działce tego typu może dojść do przesuwania się luźnych piasków i nawodnionych pyłów, czyli tzw. kurzawki. Wzniesienie budynku na takim terenie wiąże się z dużymi kosztami. Zapraszamy do skorzystania oferty geologii inżynierskiej i wsparcia wykwalifikowanych geologów.

bottom of page