top of page
LogoGEOOK.jpg

Dokumentacja badań podłoża gruntowego - Ostróda

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawiera analizę i wyniki wszystkich badań, które zostały przeprowadzone na działce przeznaczonej pod inwestycję. Znajdują się w niej informacje związane z rodzajem, właściwościami i wytrzymałością gruntu. Ponadto można w niej znaleźć również charakterystykę wód gruntowych oraz informacje o stateczności nasypów i wykopów czy odkształcalności podłoża.

Procedura sporządzenia dokumentacji badań gruntu jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., które dotyczy ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463), a także Eurokod 7.

Czemy służy ten rodzaj dokumentacji?

Szczegółowa analiza podłoża gruntowego umożliwia wyciągnięcie stosownych wniosków związanych z charakterystyką działki i pomaga w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Aby opracować dokument, geolog przygląda się budowie geologicznej i warunkom gruntowo-wodnym. Wydziela również warstwę gruntu o zróżnicowanej litologii, by ustalić warunki gruntowo-wodne. Ponadto specjalista określa kategorię geotechniczną budowli oraz warunków geotechnicznych. 

Dokumentację badań podłoża gruntowego często przygotowujemy razem z opinią geotechniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem obie formy nie wymagają zatwierdzenia w żadnym organie państwowym. 

Sporządzanie dokumentacji powykonawczych

W ramach naszych usług pomagamy także w sporządzaniu dokumentacji powykonawczych. Jest to zbiór dokumentów, który odnotowuje wszelkiego rodzaju zmiany wprowadzone w projekcie podczas wykonywania robót i pozwala na ich dokładną analizę. Niezbędnym elementem tego typu dokumentacji  są również powykonawcze pomiary geodezyjne. Zapraszamy do poznania oferty odwiertów geotechnicznych oraz geologii inżynierskiej.
Na dokumentację powykonawczą składają się:

 

  • projekt budowlany,

  • pozwolenie na budowę,

  • protokoły odbioru robót budowlanych – częściowych i końcowego,

  • dziennik budowy i/lub montażu,

  • książki obmiaru i operaty geodezyjne,

  • rysunki budowlane i opisy.


Do odnotowywania zmian w projekcie budowalnym zobligowany jest kierownika budowy. Dokumentacja powykonawcza trafia ostatecznie do właściciela lub zarządcy nieruchomości, na których spoczywa obowiązek przechowywania jej w bezpiecznym miejscu przez cały okres istnienia budynku. Traktuje o tym art. art. 63 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

bottom of page