top of page
LogoGEOOK.jpg

Geologia inżynierska - Ostróda

Geologia inżynierska jest dziedziną nauki, która pomaga w przeprowadzeniu dokładnej analizy warunków wodno-gruntowych. Dzięki badaniom geolodzy mogą zdiagnozować ewentualne zagrożenia i niekorzystne warunki geologiczne, które są kluczowe podczas wykonywania prac budowlanych oraz w trakcie eksploatacji obiektów.

 

Specjaliści geologii inżynierskiej badają m.in.:

 • zagrożenia związane z aktywnością wulkaniczną i stopień niebezpieczeństwa sejsmicznego,

 • zagrożenia związane z osuwiskami ziemi, w tym z erozją gleby,

 • grunty słabonośne,

 • zjawiska krasowe,

 • wody gruntowe,

 • zapadanie się gruntu,

 • sufozję, czyli wypłukiwanie ziemi,

 • zaburzenia glacitektoniczne.

Metody badań

Geolodzy przeprowadzają badania laboratoryjne i terenowe oraz prace kameralne. W laboratorium specjaliści sprawdzają właściwości fizyczne i mechaniczne gruntu oraz jego odkształcalność. Z kolei prace kameralne polegają na analizie fachowej literatury, map, zdjęć oraz dokumentów. 

 • kartowanie geologiczne,

 • wiercenia geologiczne, w tym wiercenia mechaniczne,

 • sondowanie,

 • badania powierzchniowe,

 • określenie współczynnika filtracji,

 • odkrywki, wkopy i szurfy,

 • badania geofizyczne.

Efektem przeprowadzanych przez geologów analiz jest dokumentacja badań podłoża gruntowego, która stanowi źródło wszelkich niezbędnych danych. W dokumentach znajduje się również model budowy geologicznej oraz własności geologicznej. Geolodzy przygotowują także zalecenia dla projektu. Całość musi zostać zatwierdzona przez odpowiedni urząd. Zapraszamy do poznania oferty badania zagęszczenia.

bottom of page