LogoGEOOK.jpg

Geologia inżynierska - Ostróda

Geologia inżynierska jest dziedziną nauki, która pomaga w przeprowadzeniu dokładnej analizy warunków wodno-gruntowych. Dzięki badaniom geolodzy mogą zdiagnozować ewentualne zagrożenia i niekorzystne warunki geologiczne, które są kluczowe podczas wykonywania prac budowlanych oraz w trakcie eksploatacji obiektów.

 

Specjaliści geologii inżynierskiej badają m.in.:

 • zagrożenia związane z aktywnością wulkaniczną i stopień niebezpieczeństwa sejsmicznego,

 • zagrożenia związane z osuwiskami ziemi, w tym z erozją gleby,

 • grunty słabonośne,

 • zjawiska krasowe,

 • wody gruntowe,

 • zapadanie się gruntu,

 • sufozję, czyli wypłukiwanie ziemi,

 • zaburzenia glacitektoniczne.

Metody badań

Geolodzy przeprowadzają badania laboratoryjne i terenowe oraz prace kameralne. W laboratorium specjaliści sprawdzają właściwości fizyczne i mechaniczne gruntu oraz jego odkształcalność. Z kolei prace kameralne polegają na analizie fachowej literatury, map, zdjęć oraz dokumentów. 

 • kartowanie geologiczne,

 • wiercenia geologiczne, w tym wiercenia mechaniczne,

 • sondowanie,

 • badania powierzchniowe,

 • określenie współczynnika filtracji,

 • odkrywki, wkopy i szurfy,

 • badania geofizyczne.

Efektem przeprowadzanych przez geologów analiz jest dokumentacja badań podłoża gruntowego, która stanowi źródło wszelkich niezbędnych danych. W dokumentach znajduje się również model budowy geologicznej oraz własności geologicznej. Geolodzy przygotowują także zalecenia dla projektu. Całość musi zostać zatwierdzona przez odpowiedni urząd. Zapraszamy do poznania oferty badania zagęszczenia.