top of page
Szukaj
  • geook.org

Co zaliczamy do terenowych badań geologiczno-inżynierskich?

Zaktualizowano: 4 lut 2021


Badania geologiczno-inżynierskie mają na celu zbadanie środowiska geologicznego oraz określenie warunków wodno-gruntowych.


Wykonuje się je każdorazowo przed rozpoczęciem budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego, budynku przemysłowego, obiektów infrastruktury publicznej, kopalni, rezerwatów oraz platform wiertniczych. Badania geologiczno-inżynierskie dzielą się na:

  • badania terenowe,

  • badania laboratoryjne,

  • prace kameralne.

Badania laboratoryjne to badania właściwości fizycznych gruntów, w  tym między innymi ich uziarnienia oraz wilgotności, a także badania własności mechanicznych i badania odkształcalności gruntów. A co zalicza się do terenowych badań geologiczno-inżynierskich?


Co można zbadać w trakcie prac geologiczno-inżynierskich?


W trakcie terenowych badań geologiczno-inżynierskich dokonuje się opisu struktur geologicznych, formacji geologicznych, gruntów oraz zagrożeń, czyli przeprowadza się kartowanie geologiczne. Następnie, aby opisać profil geologiczny, zleca się wiercenia geologiczne oraz sondowania. Kolejnym etapem badań geologiczno-inżynierskich są badania powierzchniowe i próbne zalewanie otworu, mające na celu określenie współczynnika filtracji. W ramach prowadzonych przez naszą firmę terenowych badań geologiczno-inżynierskich dokonujemy także wykopów, odkrywek, szurfów. Na końcu przeprowadzamy badania geofizyczne, w tym na przykład oporności elektrycznej, badania georadarowe i elektromagnetyczne.


Na czym polegają wiercone badania geologiczne?


W trakcie terenowych badań geologiczno-inżynierskich olbrzymie znaczenie mają badania wiercone. Polegają one na wywierceniu w gruncie otworów o głębokości od 3 do 5 metrów. Z każdej warstwy geotechnicznej otworów pobiera się próbki, a następnie poddaje się je organoleptycznej ocenie. W tym celu w otwory wpuszcza się specjalne sondy, które określają zagęszczenie kolejnych warstw gruntu. Dzięki przeprowadzonym badaniom wierconym określić można kategorię gruntu, jego właściwości oraz poziom wód gruntowych. Jest to niezwykle ważne przed rozpoczęciem każdej budowy.

131 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page