top of page
Szukaj
  • geook.org

Zasady sporządzania dokumentacji badań podłoża gruntowego


Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy zlecić badania geologiczno-inżynierskie, które kończą się sporządzeniem dokumentacji, zawierającej analizę i wyniki wszystkich badań podłoża gruntowego. Znajdują się w niej informacje o rodzaju, właściwościach oraz wytrzymałości gruntu, charakterystyka wód gruntowych, informacje o stateczności nasypów i wykopów, a także wiadomości o stopniu odkształcalności podłoża. Sprawdź w naszym wpisie, jakie są zasady sporządzania dokumentacji badań podłoża gruntowego.


Czym są badania geologiczno-inżynierskie?


Badania geologiczno-inżynierskie mają na celu zbadanie środowiska geologicznego oraz określenie warunków wodno-gruntowych, w tym także określenie rodzaju podłoża gruntowego. W zakres geologiczno-inżynierskich wchodzą badania terenowe, laboratoryjne oraz prace kameralne. W trakcie badań sprawdza się struktury geologiczne, występujące na danym terenie i formacje geologiczne, a także przeprowadza się kartowanie geologiczne. Jednym z etapów badań geologiczno-inżynierskich są także badania powierzchniowe i próbne zalewanie otworu, które ma na celu określenie współczynnika filtracji. Wykopy, odkrywki i badania geofizyczne to kolejne etapy badań geologiczno-inżynierskich.


Ogólne zasady sporządzania dokumentacji badań podłoża gruntowego


Każdemu badaniu geologiczno-inżynierskiemu towarzyszyć musi odpowiednia dokumentacja, przy czym warto zaznaczyć, że dokumentacja geologiczno-inżynierska spełnia rolę dokumentacji badań podłoża gruntowego. Zasady jej opracowywania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie  hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Każda dokumentacja geologiczno-inżynierska składa się z części tekstowej, zawierającej część opisową, oraz z części graficznej. Przyjrzymy się zatem bliżej, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona dokumentacja geologiczno-inżynierska, obejmująca dokumentację badań podłoża gruntowego.


Co powinna zawierać część tekstowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?


Część tekstowa dokumentacji, niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych, musi zawierać:

  • stronę tytułową,

  • kartę informacyjną dokumentacji,

  • kopię decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych

  • część opisową,

  • bibliografię materiałów wykorzystanych przy sporządzeniu dokumentacji.

Na stronie tytułowej tekstowej części dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinny znaleźć się: nazwa i adres podmiotu, sporządzającego dokumentację, nazwę i adres podmiotu, zamawiającego dokumentację, tytuł dokumentacji, imię, nazwisko oraz podpis sporządzającego dokumentację, numer świadectwa potwierdzającego kwalifikacje tej osoby, imiona i nazwiska osób zespołu, sporządzającego dokumentację z ich podpisami, imię, nazwisko oraz podpis kierownika zespołu,  także datę sporządzenia dokumentacji.


Co zawiera część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?


W skład części tekstowej omawianej dokumentacji wchodzi część opisowa. W niej powinny znaleźć się informacje dotyczące położenia geograficznego i administracyjnego badanego terenu oraz stanu jego zagospodarowania, a także odnoszące się do jego infrastruktury podziemnej. Następnie, w części opisowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej umieszcza się informacje na temat wymagań techniczno-budowlanych i wskazuje się kategorię geotechniczną projektowanej inwestycji. Zamieszczany w także w tej części opis budowy geologicznej powinien uwzględniać tektonikę, kras, litologię oraz genezę warstw i procesów geodynamicznych. W dokumentacji nie powinno zabraknąć opisu właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów oraz skał, warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich oraz prognozy wpływu projektowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.


Co powinna zawierać część graficzna dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?


Część graficzna dokumentacji geologiczno-inżynierskiej to natomiast mapy, przygotowywane na przykładzie map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dodatkowo w tej części dokumentacji znaleźć się musi plan sytuacyjny w  skali od 1:500 do 1:2000, mapa ze wskazaną lokalizacją terenu, liniami przekrojów geologiczno-inżynierskich i punktami badawczymi, a także wykresy wyników badań uziarnienia, wytrzymałościowych oraz odkształceniowych. W części opisowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  znajdziemy także profile otworów wiertniczych, plany wyrobisk oraz odwzorowania ich ścian.


Przeprowadzana przez naszą firmę szczegółowa analiza podłoża gruntowego pomaga w uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz pozwala upewnić się, że budowa inwestycji na danym terenie jest bezpieczna. Procedura sporządzenia dokumentacji badań gruntu jest określona także w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., dotyczącego ustalania warunków posadawiania obiektów budowlanych.

130 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page