top of page
LogoGEOOK.jpg

Rozpoznanie gruntu - Ostróda

Rozpoznanie gruntu pozwala wyznaczyć parametry geotechniczne oraz określić jakość i rodzaj podłoża. Znając właściwości gruntu, takie jak np. wilgotność czy spoistość, można go odpowiednio przygotować pod budowę. Ponadto rozpoznanie geologiczne umożliwia także wzmocnienie fundamentów istniejących już budynków oraz zastosowanie odpowiedniej izolacji. Prowadzone jest w oparciu o badania gruntu wykonywane w laboratorium lub w terenie oraz stanowi podstawę do wydania opinii geotechnicznej.

 

Do podstawowych parametrów fizycznych zalicza się:

  • gęstość objętościową gruntu,

  • ciężar objętościowy,

  • wilgotność naturalną,

  • stopień zagęszczenia gruntów niespoistych,

  • stopień plastyczności gruntów spoistych,

  • porowatość i stopień porowatości.

 

Rozpoznanie gruntu przeprowadzane jest także w oparciu o jego parametry wytrzymałościowe, w tym cechy mechaniczne, takie jak np. odporność na ścinanie w warunkach odpływu czy moduły odkształceń lub ściśliwości.  Powyższe wartości określa się na podstawie badań laboratoryjnych i/lub sondowań.

Czasem w celu rozpoznania gruntu niezbędne jest również wskazanie współczynnika filtracji i wodoprzepuszczalności jego poszczególnych warstw. Takie informacje ułatwiają wykonanie projektu m.in.  odwodnienia wykopu.

Interpretacja badań

Wyniki przeprowadzonych analiz interpretuje się, biorąc pod uwagę m.in. poziom wody gruntowej, rodzaj gruntu oraz pobrane próbki. Nie bez znaczenia są również metody przeprowadzanych odwiertów geotechnicznych. Ponadto ważny jest także sposób transportu i warunki składowania materiału badawczego oraz jego przygotowanie.


Metodyka przeprowadzania badań, w tym pobierania próbek, wyciągania wniosków i przygotowania dokumentacji została znormalizowana w Rozp. MTBiGM. z dn. 25.04.2012 r. i Eurokodzie 7 – 2. Zapisy te dotyczą wszystkich stron biorących udział w inwestycji, które muszą się dostosować do wymagań w zakresie wydawania opinii, dokumentów i projektów geotechnicznych. 

bottom of page