Rozpoznanie gruntu

Rozpoznanie gruntu pozwala wyznaczyć parametry geotechniczne, które są niezbędne do wydania opinii geotechnicznej oraz przygotowania dokumentacji badań podłoża geologicznego. 

 

Do podstawowych parametrów fizycznych zalicza się:

  • gęstość objętościową gruntu,

  • ciężar objętościowy,

  • wilgotność naturalną,

  • stopień zagęszczenia gruntów niespoistych,

  • stopień plastyczności gruntów spoistych,

  • porowatość i stopień porowatości.

 

Z kolei parametry wytrzymałościowe gruntu opisuje się, wskazując na cechy mechaniczne, np. odporność na ścinanie w warunkach odpływu, moduły odkształceń lub ściśliwości.  Powyższe wartości określa się na podstawie badań laboratoryjnych i/lub sondowań.

Czasem określa się również współczynnik filtracji i wodoprzepuszczalności poszczególnych warstw gruntu. Takie informacje ułatwiają wykonanie projektu m.in.  odwodnienia wykopu.

Interpretacja badań

Wyniku przeprowadzonych analiz interpretuje się, biorąc pod uwagę poziom wody gruntowej, rodzaj gruntu, metody wierceń czy też pobierania próbek. Ważny jest także sposób transportu i warunki składowania materiału badawczego oraz jego przygotowanie.

Metodyka przeprowadzania badań, w tym pobierania próbek, wyciągania wniosków i przygotowania dokumentacji została znormalizowana w Rozp. MTBiGM. z dn. 25.04.2012 r. i Eurokodzie 7 – 2. Zapisy te dotyczą wszystkich stron biorących udział w inwestycji, które muszą się dostosować do wymagań w zakresie wydawania opinii, dokumentów i projektów geotechnicznych.

GEOOK MACIEJ KURDZIEKO ul. Prusa 1/3, 14-330 Małdyty

tel. 661 797 757 | e-mail: maciek.kurdzieko@gmail.com

  • YouTube - Czarny Krąg

© 2020 by GEOOK